Disclaimer

Inleiding

Via het Roxell-Infonet vindt u informatie van Roxell die u kan ondersteunen in uw verkoop van de Roxell producten. 
Dit is informatie die door Roxell geselecteerd is ten behoeve van de verdelers van Roxell BV (België), Roxell USA (US) en CTB Malaysia Sdn.Bhd (Maleisië)

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het Roxell-Infonet. Door het Roxell-Infonet te bezoeken en/of de op of via het Roxell-Infonet aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene verkoopsvoorwaarden van Roxell en deze disclaimer, prevaleren de algemene verkoopsvoorwaarden van Roxell. 
Het Roxell-Infonet behoort toe aan Roxell bv, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 13, 9990 Maldegem en met ondernemingsnummer 0401 007 106 ("Roxell").

Gebruik van de website

Via het Roxell-Infonet vindt u informatie van Roxell die u kan ondersteunen in de verkoop van de Roxell producten. De informatie op het Roxell-Infonet is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op het Roxell-Infonet worden ontleend. Hoewel Roxell zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van het Roxell-Infonet en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Roxell niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Roxell garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Roxell wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van het Roxell-Infonet uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Roxell links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Roxell worden aanbevolen. Roxell aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar het Roxell-Infonet. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Roxell niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via het Roxell-Infonet aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Roxell. Het is niet toegestaan informatie op het Roxell-Infonet te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roxell of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. 
U mag informatie op het Roxell-Infonet wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik in het kader van uw activiteit als verdeler van Roxell produkten.

Wijzigingen

Roxell behoudt zich het recht voor de op of via het Roxell-Infonet aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via het Roxell-Infonet aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Roxell behoudt zich eveneens het recht voor om de toegang tot het Roxell-Infonet te ontzeggen, zonder enige voorafgaandelijke toestemming en/of motivatie. Dit kan o.a. het geval zijn indien gedurende meer dan 12 maanden het Roxell-Infonet niet geraadpleegd werd en/of wanneer uw activiteit als verdeler van Roxell producten stopgezet werd.

Toepasselijk recht

Op het Roxell-Infonet en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.